League: 4th Grade Boys

4B – Orange Lions vs. 4B – Kenston White

4B – Twinsburg Tigers vs. 4B – Solon Blue

4B – Kenston Blue vs. 4B – Kenston White

4B – Orange Lions vs. 4B – University School

Game

4B – University School vs. 4B – Solon White

4B – Kenston White vs. 4B – Solon Blue

4B – Kenston Blue vs 4B – Solon Blue

4B – Twinsburg Tigers vs. 4B – Orange Lions

4B – Solon White vs 4B – Kenston White