League: 5th Grade Boys

5B – Orange Lions vs 5B – Mentor Cardinals

5B – Kenston White vs 5B – Solon Blue

5B – Orange Lions vs 5B – Solon White

5B – Solon White vs 5B – Kenston Blue

5B – Beachwood vs 5B – Twinsburg Tigers

5B – University School vs 5B – Kenston White

Playoffs – 5th Grade Boys

5B – Solon Blue vs 5B – Beachwood

5B – University School vs 5B – Solon White

5B – Kenston White vs 5B – Solon Blue